AKTUELT: Økologisk GOTS-bomull og FN's bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Målet er å gjøre ende på fattigdom, beskytte jordkloden og sørge for velstand for alle over hele verden. Hvert mål har spesifikke måltall som skal bli oppfylt innen 2030. Konseptet med bærekraftig utvikling gir en omfattende definisjon av utvikling og dens kobling til miljøvennlige og økologiske tjenester og livskvalitet med økonomisk vekst. De 17 hovedmålene gir et felles språk og rammeverk for måling for å oppnå bærekraftig utvikling. Se hvordan GOTS-sertifisering av økologisk bomull hjelper til med å sikre overholdelse av hvert av de 17 målene.

Nyhetsbilde

1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
GOTS påbyr rettferdig godtgjørelse for arbeidere. Lønningen må dekke grunnleggende behov og i tillegg gi noe skjønnsmessig inntekt. I tillegg må de ikke være noen fratrekk fra lønna brukt som disiplinære tiltak.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
Vekstrotasjon er påbudt i økologisk landbruk. Derfor dyrker bønder som driver med økologiske fibre, også økologisk mat som del av rotasjonen. Dette bidrar til matsikkerhet og reduksjon av sult.

3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Økologisk landbruk blir drevet uten bruk av farlige sprøytemidler og kunstgjødsel. Derfor blir bøndenes eksponering til skadelige kjemikalier begrenset, og forurensning av luft og vann blir mindre. For prosessene som framstiller tekstiler, forutsetter GOTS trygge og hygieniske arbeidsforhold.

4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
Når tekstilarbeiderne får en skikkelig lønn, kan de sende barna sine til skole. Forbudet mot barnearbeid i GOTS gir barna bedre muligheter til å få utdannelse.

5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
For alle stegene i tekstilframstillingen, forutsetter GOTS at det ikke er noen diskriminering, enten basert på kjønn, ekteskapelig status, seksuell orientering, etc.

6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
GOTS krever at drikkevann og rene toaletter er tilgjengelig på arbeidsplassen og også ved innkvartering av personale der dette er sørget for av arbeidsgiveren.

7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
GOTS forutsetter at data blir samlet inn for energikilder og forbruk per kilogram av tekstilproduksjon. Det er også forventet at bedriftene gir opplæring til personalet om energisparing.

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Etter som etterspørselen for bærekraftige klær øker, vil bedrifter som er inkludert i øko-vennlig framstilling, få mer arbeid. Det ekstra påslaget som forbrukerne betaler for økologiske varer, bidrar til økonomisk vekst og anstendig arbeid.

9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
GOTS forbyr skadelige og farlige behandlingsmetoder. Dette driver industrien til å innovere alternative, ufarlige og bærekraftige teknikker. GOTS-sertifisering hjelper til med å komme inn på markedet. Det forbedrer også utsiktene for bedrifter i mindre utviklede land til å øke industriell ytelse.

10. Redusere ulikhet i og mellom land
GOTS krever at det ikke forekommer diskriminering ved ansettelse, avlønning o.l. basert på rase, kaste, religion, kjønn, ekteskapelig status eller annen årsak.

11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
Anstendig lønn og fravær av skadelige kjemikalier fører til bedre helse og harmoni med naturen. Begrensning i overtidsarbeid gir mer tid til å være sammen med familie og bygger dermed sterkere samfunn.

12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
GOTS-sertifiserte tekstiler består av minst 70% naturlige fibre, og disse må være økologiske. Strenge miljømessige og sosiale kriteria i framstillingen fører til ansvarlig produksjon. GOTS i seg selv er et verktøy for å internalisere eksterne kostnader slik at en reell pris blir betalt for varen. Samtidig hjelper GOTS med bærekraftige, offentlige anskaffelser og øker forbrukernes oppmerksomhet omkring bærekraft.

13. Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem
GOTS pålegger at lokale lover for luftutslipp, avløpsvann og slambehandling blir fulgt. Standarden forbyr avfallsbrenning på stedet og ukontrollerte søppelfyllinger. I økologisk landbruk fungerer jordsmonnet som en kum for atmosfærisk CO2. Derfor bidrar GOTS betydelig til å redusere det globale utslippet gjennom karbonbinding og deponering.

14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
GOTS forbyr bruk av farlige kjemikalier. I tillegg pålegger GOTS at avløpsvann må være renset før utslipp. Det er strenge regler for pH, temperatur og organisk innhold (målt med biokjemisk oksygenforbruk ved bakterielle nedbrytning av organisk materiale i vannprøve). Med de strengeste restriksjoner på AOX (absorbed organic halogens, som måler mengden av halogenforbindelser i slam og sedimenter), hindrer GOTS giftige effekter og sikrer dermed liv i vann.

15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
GOTS krever bruk av sertifisert økologiske fibre. Forskning ved Textile Exchange viser at økologisk bomullsdyrking fører til redusert forringelse av jordsmonn. GOTS pålegger bruk av bærekraftig sertifisert eller resirkulert papir for pakking av varer. Økologisk landbruk hjelper med å opprettholde biologisk mangfold.

16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
Vold og fysisk avstraffelse er forbudt på GOTS-sertifiserte anlegg. Korrupsjon, utpressing og bestikkelser er også forbudt som del av GOTS ‘Ethical Business Behaviour’. Deltagende beslutningsprosesser blir det oppfordret til, og retten til kollektive forhandlinger blir respektert. GOTS-sertifiserte anlegg har ikke-diskriminerende regler og retningslinjer.

17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
GOTS i seg selv er et resultat av harmoniserende og kontinuerlig utviklende partnerskap. De arbeider med berørte organisasjoner som representerer økologisk landbruk, tekstil- og kjemisk industri, arbeidstakerinteresser, forretninger og forbrukere, i tillegg til andre standardiseringsorganisasjoner, NGO'er og myndigheter.

Hovedpunktene for bærekraftsmålene er hentet direkte fra Regjeringens web-side.
Teksten som omhandler GOTS er oversatt fra presentasjonen til GOTS.

Se også FN's Sustainable Development Goals Report, 2018.

****

Takk for at du har lest om hvordan GOTS (Global Organic Textile Standard) kan bidra til å nå FN's bærekraftsmål for å oppnå en bedre verden. Både private forbrukere, det offentlige og bedrifter må delta. Her hos Cotton Child finner du en rekke økologisk bomullsvarer som er GOTS-sertifiserte.
(Oppdatert 13.11.2018. Opprinnelig skrevet 12.11.2018)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.